Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketimiz Yogakiooo Institute 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, bunların yönetilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi, eğitimler, dersler, ticari faaliyetler, hizmet sunulan nihai tüketicilerimizin hizmetlerin verimli ve efektif sunulması kapsamında üyelik kayıtlarının tutulması, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; insan kaynakları faaliyetleri ve tesis /bina / saha güvenlik önlemleri kapsamında toplanıp saklanmaktadır. iGüvenlik amacıyla Stüdyolarımızın girişlerinde ziyaretçi kaydı alınmakta açık ve kapalı alanlar güvenlik kamarası ile izlenmektedir.

Toplanan bütünün kişisel veriler hukuki ve ticari gereklerden dolayı şirketimiz veri envanterinde belirlenen süreler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren, hizmet sağlayan ve verimli sorumlusu sıfatıyla; dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, Yogakioo ünvanı taşıyan franchise kuruluşlarımız ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman/IT ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel danışmalar, kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara faaliyet alanımız olan işin gereği, pazarlaması, hizmetlerin sunulması, işçi istihdam edilmesi, danışman çalıştırılması gibi sebeplerle aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp belirli süreler dahilinde güvenli cloud ortamında saklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olan YOGAKİOO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YOGAKİOO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları 6698 Sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

İş bu madde kapsamında ve Kanun gereği hakkınız olan Başvurularınızı [email protected] mail adresine yapabiliriz. Başvurularınıza 30 gün içerisinde geri dönüş yapılacak ve talepleriniz değerlendirilerek yerine getirilecektir.